Psst

آرتا

میبندی برا پنجتا بیبی خالی .. (پنشتا)
با ما تو برنامه ای جایی
میری و اسمی اَ ما نمیاری
آرع باشع دوبار

اینکع تو میخوری مالی نی بدبخ
اینجا ک تو داری میشاشی ما ریدیم قبلا
اون موقع ک تو کوچه با توپ بازی میکردی
من توپامو میدادم باش بازی میکردن ...

پیست ..چیع؟ پاچیدی بدبخ
پیست ..حالیت نی نه اصلن
پاشو برو تا نزدمت

هر چی خوب باشع من اونو برمیدارم
خالکوبی ن ولی تتوشو در میارم
زیر پتو خنک تا صبح
واست همونو تخت میخوابم
پاشو برو مگع خونع نداری ؟
بیست چاری رویع موادی
جاییزع گوزع طلایی برا تو
قناری کی گفتع خوبع دراری عنشو؟
اگ سوژع نداری خفع شو

پاشو برو ، پاشو برو ، پیسسس
پاشو برو ، خفع شو
پاشو برو ، پاشو برو
تا نزدمت ..
پاشو برو ، تا نزدمت
همین الان ، دارم من عجلع
رو مخمی ، از اولع عِش
پاشو برو ، تا نزدمت
تا نزدنت
دافت بغلمه ، نظرمع
پیست ، پاشو برو تا نزدمش
پاشو برو تا نزدمش
پاشو برو تا نزدمش
پاشو برو تا نزدمش

انقد دودع تو اه
میشن همع تو بوخوری
منم تو گروه جوزی
نمیخوام گیر بدم بت
نمیخورع،نمیخورع هیچ جورع بم گروه خونیت
اینجا همع منو میشناسن تو گوزع کدوم کونی؟

کوری میگع نظرتع؟
بکنیمش عقب بنز
ببریمش یجا حالشو جا بیاریمو
بندازیمش بغل لِیک
هنو زیرمیا
ببین گوش میدن کلع شهر چی
تو مثع کیرمی داش
حال میکنم هرچی گندع تر شی

میبندی برا چنتا بیبی خالی ..(پنشتا)
با ما تو برنامع ای جایی
میری و اسمی اَ ما نمیاری
آرع باشع دوبار ،آرع باشع دوبار
آرع باشع دوبار
باشع باشع باشع برو باشع باشع باشع باشع
خدافظ
آرع باشع دوبار
باشع باشع خدافظ
این دفعه رو چاقال دوستانه بهت میگم
کاری بات ندارم خایه نکن
میشناسی منو من هیجایی نمیرم
بگاییشه داشتم سابقشو
اعصاب منو نگا الکی پسر
بهم نزن نه حال منو
چون من همه دورم دوس دارن
گیر بدن
نگاییدیم نه اَما بهترو
اره باشع دوبار،اره باشع دوبار
اره باشع دوبار،اره باشع دوبار
اره باشع دوبار، اره باشع دوبار
پاشو برو پیست تا نزدمت
همین الان پیست دارم من عجله
رو مُخمی از اولش
پاشو برو

Yaghi

بهرام

؛[قسمت اول]؛
من اون شیطونم که جلو هیچ آدمی تعظیم نکرده
رونده شد ولی توی کاری که می کنه
هیچ وقت هیچ جا تردید نکرده
پس بزار بگم بهت که یاغیم
دور و ورم همه آسین
تو یه پیک شی من ساقیم
اینجا ام جهنمه اونایی می فهمن منو که مثه من ازش شاکین
زنده باد ، اون دستی که روی دیوارای بی روح این شهر یه نقشی بزنه
زنده باد ، اون لبی که تو گوشه خیابونای این خراب شده باز شه حرفی بزنه
زنده باد ، اونی که میدونه رقص فقط واسه شادی نیست...اونی که رقاص هر سازی نیست
اونی که می دونه کار ما ها واسه بازی نیست...
به ما می گن یاغی ، یعنی سرکشم
تو این زندگی سختی کشیدم ولی میرسم به نرمشم
اگه جایی دیدی منو پلیسو خبر کن و
اسم جدیدم رو فریاد بزن، یاغی
اونی که همیشه باقی میمونه
یاغی ، اونی که همیشه یاغی می مونه
یاغی ، وقتی گلوله هام خالی میشن
مخ تو جای دیگست و من جای دیگم...
زندگی از تنم آویزونه
چرخش زندگی نا میزونه
پستی و بلندی کندی و تندیشو کم و زیاد می کنه تا میتونه
در کل بگم من آلودم به مردم و مردم به من اما
اون یاغیا منو می خوان و من یکی مثه اونا

؛[همخوان]؛
یاغی ، اون که هر کسی آسیه ازش
یاغی ، اون که زندگیش بازیه همش
یاغی ، اگه مثل ما آزاده ای
دستات بره بالا اگه آماده ای

؛[قسمت دوم]؛
موسیقیه زیر زمین و فرهنگشو
من ساختمو جماعت هم رنگش شد
عُرف... از من شکست خورد
تا له کنم ادمای هفت رنگشو
اگه یه سری بیرون خونه زدی
ببین جای کفشمو روی قوانین این شهر
لعنتی من اینم نه یکمی کمتر و نه یکمی بیشتر
من از اونا نیستم که با نیشخند
رد شم از آشغالایی که دور شماهانو دور ماها نیستن
به قدر کافیم سوژه واسه له کردن دارم نخواه که بری توی لیستم
لالایی خوندن و خوابم نبرد
پشت من حرف زدن باور نکن
تو به نفعته حرفام بدون
امشب رو سر کن با ما
یاغی ، اون که همه چی شو از دست داد
یاغی ، ولی آزاد بود هر بار
یاغی ، اون حقی که باطل نشد
زنده باد اون دیوونه که عاقل نشد
یاغی ، بزا بپره خواب از سرش
یاغی ، اگه گذشته آب از سرش
یاغی صداتو یه نمه آزاد کن و
مثه من فریاد بزن : یاغی
بگو با مایی
هر چند همه چی رو باختیم ولی آزادیم
نمی خونم لالایی
چشماتو باز کن بگو که هنوزم بامایی
چی زدی که هنوز با لایی
اگه هنوزم جا داری
اینو گوش کن امشبو سر کن با ما

؛[همخوان]؛
یاغی ، اون که هر کسی آسیه ازش
یاغی ، اون که زندگیش بازیه همش
یاغی ، اگه مثل ما آزاده ای
دستات بره بالا اگه آماده ای

Yaghi

بهرام

؛[قسمت اول]؛
من اون شیطونم که جلو هیچ آدمی تعظیم نکرده
رونده شد ولی توی کاری که می کنه
هیچ وقت هیچ جا تردید نکرده
پس بزار بگم بهت که یاغیم
دور و ورم همه آسین
تو یه پیک شی من ساقیم
اینجا ام جهنمه اونایی می فهمن منو که مثه من ازش شاکین
زنده باد ، اون دستی که روی دیوارای بی روح این شهر یه نقشی بزنه
زنده باد ، اون لبی که تو گوشه خیابونای این خراب شده باز شه حرفی بزنه
زنده باد ، اونی که میدونه رقص فقط واسه شادی نیست...اونی که رقاص هر سازی نیست
اونی که می دونه کار ما ها واسه بازی نیست...
به ما می گن یاغی ، یعنی سرکشم
تو این زندگی سختی کشیدم ولی میرسم به نرمشم
اگه جایی دیدی منو پلیسو خبر کن و
اسم جدیدم رو فریاد بزن، یاغی
اونی که همیشه باقی میمونه
یاغی ، اونی که همیشه یاغی می مونه
یاغی ، وقتی گلوله هام خالی میشن
مخ تو جای دیگست و من جای دیگم...
زندگی از تنم آویزونه
چرخش زندگی نا میزونه
پستی و بلندی کندی و تندیشو کم و زیاد می کنه تا میتونه
در کل بگم من آلودم به مردم و مردم به من اما
اون یاغیا منو می خوان و من یکی مثه اونا

؛[همخوان]؛
یاغی ، اون که هر کسی آسیه ازش
یاغی ، اون که زندگیش بازیه همش
یاغی ، اگه مثل ما آزاده ای
دستات بره بالا اگه آماده ای

؛[قسمت دوم]؛
موسیقیه زیر زمین و فرهنگشو
من ساختمو جماعت هم رنگش شد
عُرف... از من شکست خورد
تا له کنم ادمای هفت رنگشو
اگه یه سری بیرون خونه زدی
ببین جای کفشمو روی قوانین این شهر
لعنتی من اینم نه یکمی کمتر و نه یکمی بیشتر
من از اونا نیستم که با نیشخند
رد شم از آشغالایی که دور شماهانو دور ماها نیستن
به قدر کافیم سوژه واسه له کردن دارم نخواه که بری توی لیستم
لالایی خوندن و خوابم نبرد
پشت من حرف زدن باور نکن
تو به نفعته حرفام بدون
امشب رو سر کن با ما
یاغی ، اون که همه چی شو از دست داد
یاغی ، ولی آزاد بود هر بار
یاغی ، اون حقی که باطل نشد
زنده باد اون دیوونه که عاقل نشد
یاغی ، بزا بپره خواب از سرش
یاغی ، اگه گذشته آب از سرش
یاغی صداتو یه نمه آزاد کن و
مثه من فریاد بزن : یاغی
بگو با مایی
هر چند همه چی رو باختیم ولی آزادیم
نمی خونم لالایی
چشماتو باز کن بگو که هنوزم بامایی
چی زدی که هنوز با لایی
اگه هنوزم جا داری
اینو گوش کن امشبو سر کن با ما

؛[همخوان]؛
یاغی ، اون که هر کسی آسیه ازش
یاغی ، اون که زندگیش بازیه همش
یاغی ، اگه مثل ما آزاده ای
دستات بره بالا اگه آماده ای
تصویر آهنگ Delshekaste از Majid Kharatha

Delshekaste

Majid Kharatha

یه دل شکسته بودی بی پرو بال
دعا کردم که زودتر پر بگیری
خودم بالو پرت دادم تا اینکه
دیدم تنها پریدی داری میری
میدونم برمیگردی سمت من باز
وقتی حس میکنی تنهاترینی
برو فکر خودت باش چون بعیده
نشونی از منه عاشق ببینی
حالا تنها نشستم تا ببینم
ته این قصمون آخر چی میشه
اینقد خوابایه بد دیدم که دیگه
داره کابوسهام تکراری میشه
تکست آهنگ دل شکسته مجید خراطها
تمومه لحظه هامو با تو بودم
تو هم جز من کسی رو دوست نداشتی
بهت عاشق شدن رو یاد دادم
ولی عاشق شدی تنهام گذاشتی
میدونم برمیگردی سمت من باز
وقتی حس میکنی تنهاترینی
برو فکر خودت باش چون بعیده
نشونی از منه عاشق ببینی
تو تاریکی یه عمر تنهات نذاشتم تویه پس کوچه های نا امیدی
تا یک روز روشنی اومد سراغت
منو تنها گذاشتی پر کشیدی